รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2564 12:39:00
หัวข้อข่าว
รายงานจำนวนผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนกันยายน 2564
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ("กองทุน")
ขอรายงานจำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS (เฉพาะส่วนหลัก สถานีหมอชิต - สถานีอ่อนนุช
และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ - สถานีสะพานตากสิน) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดังนี้

  จำนวนผู้โดยสาร    เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน  เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
     (ล้านเที่ยว)       (% MoM)         (% YoY)
เดือน ก.ย. 63  13.5  +2.4%  -34.9%
เดือน ต.ค. 63  13.3  -1.6%  -35.8%
เดือน พ.ย. 63  13.7  +3.0%  -35.5%
เดือน ธ.ค. 63  12.3  -10.2%  -40.9%
เดือน ม.ค. 64  7.0  -43.5%  -66.5%
เดือน ก.พ. 64  8.9  +27.7%  -50.3%
เดือน มี.ค. 64  12.5  +40.3%  +6.9%
เดือน เม.ย. 64  6.7  -46.4%  +93.6%
เดือน พ.ค. 64  4.2  -37.2%  -23.8%
เดือน มิ.ย. 64  5.3  +26.6%  -43.9%
เดือน ก.ค. 64  3.4  -35.5%  -71.1%
เดือน ส.ค. 64  2.8  -19.8%  -79.2%
เดือน ก.ย. 64  4.5  +62.2%  -67.1%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้