รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2564 12:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564
หลักทรัพย์
SSPF
แหล่งข่าว
SSPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ อ. 10-02/64
  วันที่ 14 ตุลาคม 2564

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน
  ประจำปี 2564 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF)
  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF) ("กองทุนรวมฯ")
ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า
บริษัทจัดการได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวม ประจำปี 2564
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ("รายงานข้อมูล")
และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมฯ
รายละเอียดเป็นไปตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่
อวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง
การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF) ประจำปี 2564 นั้น
  บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้จัดส่งรายงานข้อมูล 
ของกองทุนรวมฯให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้ว ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564
พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานข้อมูล ของกองทุนรวมฯดังกล่าว ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
www.krungsriasset.com ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ในการนี้บริษัทจัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังบริษัทจัดการ
โดยขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสา
รประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารประกอบของรายงานข้อมูล
โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทจัดการได้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


              ขอแสดงความนับถือ


                           (นางสุภาพร ลีนะบรรจง)
                    กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้