รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2564 08:32:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: GOLDPF
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การเลิกกองทุน
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 27 ต.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 20 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 27 ต.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 28 ต.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินจากการลดทุน
______________________________________________________________________