รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2564 08:13:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BLISS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
BLISS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) (BLISS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,437,772,133.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,875,544,267
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 25,354,983,550
ทุนใหม่ (บาท)                    : 16,115,263,908.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 32,230,527,817
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 10
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.02
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 20 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ต.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
BLISS เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ดังนั้น 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของ BLISS
ต่อไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้
______________________________________________________________________