รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2564 07:59:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
หลักทรัพย์
PRG
แหล่งข่าว
PRG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ต.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ต.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 30,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 30,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 20 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 28 ต.ค. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 27 ต.ค. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : PRG-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ 
จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 5.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ                      :
การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษั
ทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 30,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 30,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 30,000,000
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 180,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 180,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 180,000,000
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้