รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2564 07:50:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TRU เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
TRU
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) (TRU)
ทุนเดิม (บาท)                    : 595,046,931.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 595,046,931
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 100,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 595,146,931.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 595,146,931
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ 
ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 100,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 3.44
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 30 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________