รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2564 07:20:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SDC เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
SDC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (SDC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,160,938,587.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,609,385,874
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 62,597,808
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,167,198,368.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,671,983,682
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 40,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 62,597,808 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,564.9452
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.639
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 07 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________