รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ต.ค. 2564 20:21:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ PPPM-W4 ครั้งที่ 3
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 12 ต.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PPPM-W4
วันใช้สิทธิ                      : 29 ต.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 21 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.439
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 2.28
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://ppprime.co.th/investor/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้นที่ 3 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 093-810-0361 หรือ (02) 029 1480
e-mail address: ir@ppprime.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้