รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2564 08:26:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ STOWER เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,632,505,176.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 26,325,051,760
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,765,414
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,632,981,717.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 26,329,817,174
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (STOWER-W3) จำนวน 
4,765,414 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,765,414 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.08
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________