รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2564 08:07:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AJA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 447,420,613.10
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,474,206,131
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 76,628,352
ทุนใหม่ (บาท)                    : 455,083,448.30
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,550,834,483
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 40,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 76,628,352 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,915.7088
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.522
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 06 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________