รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2564 07:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ZIGA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
ZIGA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 248,596,700.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 497,193,400
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 115,752,465
ทุนใหม่ (บาท)                    : 306,472,932.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 612,945,865
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ZIGA-W1) จำนวน 
115,752,465 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 115,752,465 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________