รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ต.ค. 2564 13:14:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
AJA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 08 ต.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์  
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 30,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 0
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 1,883.239134
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.531
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 07 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 07 ต.ค. 2564
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 56,497,174
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 599,880,780หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund จำนวน 15,000 หน่วย และ Advance 
Opportunities Fund l จำนวน 15,000 หน่วย รวม 30,000 หน่วย
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือวันที่ 28 กันยายน 2564
ถึง 6 ตุลาคม2564 โดยราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนัก ราคา 0.59 บาท ต่อหุ้น มีร้อยละ 90
ของราถาถั่วเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 0.531 บาทต่อหุ้น ทำให้ราคาแปลงสภาพ 0.531 บาทต่อหุ้น
ไม่ต่่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 3 /2564 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 จำนวน 30 ล้านบาท (30,000 หน่วย)
โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จำนวน 15 ล้านบาท (15,000
หน่วย) โดย Advance Opportunities Fund และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 อีกจำนวน 15 ล้านบาท (15,000
หน่วย) โดย Advance Opportunities Fund l
ครบจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายครั้งที่ 3/2564 จำนวน 30 ล้านบาท (30,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพิชัย ปัญจสังข์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้