รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ต.ค. 2564 08:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SST เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
SST
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST)
ทุนเดิม (บาท)                    : 526,456,436.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 526,456,436
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 114
ทุนใหม่ (บาท)                    : 526,456,550.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 526,456,550
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SST-W2) จำนวน 100 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 114 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.155
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 8.658
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________