รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ต.ค. 2564 17:15:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF
หลักทรัพย์
ABPIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ (ABPIF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 2.584
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 2.005
วันที่มีผล                      : 12 ต.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________