รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ต.ค. 2564 17:08:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
AJA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 06 ต.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 40,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 0
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 1,915.7088
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.522
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 06 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 06 ต.ค. 2564
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 76,628,352
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 656,377,954หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund จำนวน 20,000 หน่วย และ Advance
Opportunities Fund l จำนวน 20,000 หน่วย รวม 40,000 หน่วย
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ
 คือวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึง 5 ตุลาคม 2564 โดยราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนัก ราคา 0.58 บาท ต่อหุ้น มีร้อยละ
90 ของราถาถั่วเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 0.522 บาทต่อหุ้น ทำให้ราคาแปลงสภาพ 0.522 บาทต่อหุ้น
ไม่ต่่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)
 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2/2564 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2564 จำนวน 60 ล้านบาท (60,000 หน่วย)
ก่อนใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2/2564 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 40 
ล้านบาท (40,000) หน่วย) ต่อมาผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
รวมจำนวน 40 ล้านบาท (40,000 หน่วย) โดย Advance Opportunities Fund จำนวน 20 ล้านบาท ( 20,000 หน่วย)
และ Advance Opportunities Fund l จำนวน 20 ล้านบาท (20,000 หน่วย)
ส่งผลให้ไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2564 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพิชัย ปัญจสังข์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้