รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ต.ค. 2564 07:47:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AJA เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 444,507,478.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,445,074,784
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 29,131,347
ทุนใหม่ (บาท)                    : 447,420,613.10
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,474,206,131
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W3) จำนวน 
29,131,347 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,131,347 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.20
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________