รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2564 19:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ BCPG-W1 ครั้งที่ 3
หลักทรัพย์
BCPG
แหล่งข่าว
BCPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 05 ต.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCPG-W1
วันใช้สิทธิ                      : 20 ต.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 12 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ต.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 8
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.bcpggroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/bcpg-warrants
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวง
พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-335-8945-46
โทรสาร: 02-335-8900
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบัณฑิต สะเพียรชัย
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้