รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2564 17:02:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ MORE-W2
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
MORE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 05 ต.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MORE-W2
วันใช้สิทธิ                      : 21 ต.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 14 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 ต.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://drive.google.com/drive/folders/1opJOMq1cu2ZFknuB3hUL11X2JmP14fOp?usp=sharing
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดี
รังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (66) 02-120-6804
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้