รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2564 09:18:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ,เพิ่มทุนขาย RO และลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 3)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ต.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 15 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
สถานที่ประชุม                     : โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
โดยการแพร่สัญญาณภาพจากห้องประชุม บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 768,227,679
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 768,227,679
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 768,227,679
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 2 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.18
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 08 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 23 พ.ย. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 22 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ต.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่ลดทุน                : หุ้นสามัญ
 ผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน                   : ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย
  จำนวนรวมหุ้นที่ลดทุน(หุ้น)              : 2,304,683,037
  อัตราส่วนการลดทุน(หุ้นเดิม:หุ้นหลังลดทุน)       : 4 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record       : 25 ม.ค. 2565
date)
  วันขึ้นเครื่องหมาย SP               : 24 ม.ค. 2565
จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จสิ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้