รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2564 19:19:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกของ META-W5
หลักทรัพย์
META
แหล่งข่าว
META
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 ต.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : META-W5
วันใช้สิทธิ                      : 29 ต.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 19 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.irplus.in.th/Listed/META/pdf/2Terms_and_Conditions_no5_T.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นายณภัทร พักมณี และนางสาวทิพย์ผกาพร รุ่งเรือง
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 ชั้น 36
อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02 013 7096 ต่อ 915 หรือ 159
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายออง ทีฮา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้