รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2564 13:25:00
หัวข้อข่าว
เอกสานแนบ 2 แบบรายงานเพิ่มทุน F53-4
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 กันยายน 2564
ข้าพเจ้าบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น.
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน
1.1   การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 104,343,606,929.50 บาท จาก 
147,006,012,651.50 บาท เป็น 42,662,405,722 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ
จำนวน 208,687,213,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2   การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,396,165,150 บาท จาก 
42,662,405,722 บาท เป็น 81,058,570,872 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 76,792,330,300 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 81,058,570,872 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน  ประเภทหุ้น  จำนวนหุ้น
(หุ้น)  มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)  รวม
(บาท)
? แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน  หุ้นสามัญ  42,662,405,722  0.50  21,331,202,861
?  แบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate)  หุ้นสามัญ  34,129,924,579  0.50  17,064962,289
2.  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1  แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
ก.  รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่  จำนวนหุ้น
(ไม่เกิน)  อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)  ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)  วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น  หมายเหตุ
2.1.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5)
 ที่จะซื้อหุ้นของ
บริษัทฯ  42,662,405,722หุ้น  อัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(ในการคำนวนสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น
หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)  ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (AQ-W5) ไม่คิดมูลค่า
(ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.028 บาท และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น  -  โปรดดูหมายเหตุข้อ 1. และ 2.
หมายเหตุ  1.   บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หุ้น 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5)
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น
หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3
ปี นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.028 บาทต่อหุ้น
  2.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
(1)  การกำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 วิธีการชำระราคา วันใช้สิทธิ
และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
(2)  การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3)  ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ 
และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2.2  แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ข.  รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่  ประเภทหลักทรัพย์  จำนวนหุ้น
(หุ้น)  ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว  หมายเหตุ
2.2.1 ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)  หุ้นสามัญ  ไม่เกิน 25,597,443,434  ไม่เกินร้อยละ 
30  โปรดดูหมายเหตุข้อ 3. และ 4.
2.2.2 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  หุ้นสามัญ  ไม่เกิน 8,532,481,145  ไม่เกินร้อยละ 
10  โปรดดูหมายเหตุข้อ 3. และ 4.
หมายเหตุ  3.   บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ 
โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
จะกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 0.024 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆ
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 25,597,443,434
หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ
วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate))
ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก)  เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 
เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
(ข)  เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง 
และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์
หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.024
บาท
    "ราคาตลาด" หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ 
ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น
โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้
วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน
  4.   มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
(1)  พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาขาย ทั้งนี้ 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 0.024 บาท
ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม และ/หรือ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
โดยจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) หรือ ไม่ต่ำกว่า 0.024 บาท
โดยเสนอขายได้เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2)  การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3)  ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ 
และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
3.  กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 ณ 
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่
15 ตุลาคม 2564
4.   การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข 
การขออนุญาต
4.1  บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน 
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2  บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) 
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 
(AQ-W5) บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
และขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดิมซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ
มีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหลายโครงการและยังรวมถึงธุรกิจอื่น โดยมีบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะดำเนินการจัดหาเงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว
ในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Debenture)
ตามมติผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว ตั๋วแลกเงิน
และ/หรือ หุ้นกู้ ดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเพื่อความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนจะทำให้เพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข
่งขันจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯในอนาคต
ทั้งนี้ การเสนอให้อนุมัติเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาโดยยึดถือในประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
6.    ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1  เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
บริษัทสามารถมีเงินทุนนำไปลงทุนในโครงการที่เหลือของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต
6.2  เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
6.3  การเสนอขานหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด นอกเหนือจากบริษัทจะได้รับเงินลงทุนในกิจการแล้ว 
ยังมีความคล่องตัวในกรณีที่ต้องการระดมทุนในระยะอันสั้น
เมื่อมีความต้องการที่จะเพิ่มทุนในโครงการในระยะที่เร่งด่วน
โดยเฉพาะกำหนดที่จะต้องชำระหนี้ให้ได้ทันตามเวลา  
7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1  นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
 หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
7.2  ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้
นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.  รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรห
ุ้นเพิ่มทุน
8.1  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5
ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิของ AQ-W5 ทั้งจำนวนนั้น จะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
8.1.1  ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) 
เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 0.028 บาทต่อหุ้น
ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564
โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
Price Dilution     = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
                ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน) + (ราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ x 
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรร) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ)
        จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
           =    0.05 - 0.043  
                0.05
        = ร้อยละ 14.67
8.1.2  ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ดังนั้นในการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพียงอย่างเดียว
และใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น
โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ซึ่งหากมีการใช้สิทธิฯ
จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 33.33 โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
Control Dilution    =     จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้      
          จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
        =         42,662,405,722      
                     (85,324,811,444 + 42,662,405,722)
        = ร้อยละ 33.33

8.2  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
8.2.1  ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ผลกระทบต่อราคาหุ้นในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) นั้น ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาขาย ดังนั้น
หากมีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างใด บริษัทฯ
จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
8.2.2  ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน 
ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เว้นแต่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดตามสัดส
่วน แต่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 23.08 โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
Control Dilution    =     จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้      
          จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
        =         25,597,443,434      
                     (85,324,811,444 + 25,597,443,434)
        = ร้อยละ 23.08
8.3  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
8.3.1  ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ผลกระทบต่อราคาหุ้นในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น 
ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาขาย
ดังนั้น หากมีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างใด
บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
8.3.2  ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เว้นแต่
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) ดังกล่าวทั้งหมด และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ
เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 9.09
โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
Control Dilution    =     จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้      
          จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
        =         8,532,481,145    
                     (85,324,811,444 + 8,532,481,145)
        = ร้อยละ 9.09

8.4  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement)
ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และ/หรือ เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) และมีการใช้สิทธิในทุกกรณีนั้น จะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
8.4.1  ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) 
เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 0.028 บาทต่อหุ้น
ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดที่ทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564
โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
Price Dilution     = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
                ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน) + (ราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ x 
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรร) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ)
        จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
           =    0.05 - 0.043  
                0.05
        = ร้อยละ 14.67
และผลกระทบต่อราคาหุ้นในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) และ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น
ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาขาย
ดังนั้น หากมีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างใด
บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
8.4.2  ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
โดยหากกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน
ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
ดังนั้นในการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
และใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น
โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน และคณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ดังกล่าวทั้งหมด และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น
ซึ่งหากมีการใช้สิทธิฯ จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 37.50
โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
Control Dilution    =     จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้      
          จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
        =         51,194,886,867      
                     (85,324,811,444 + 51,194,886,867)
        = ร้อยละ 37.50

9.  ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ  การดำเนินการ  วัน / เดือน / ปี
1.  ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564  30 กันยายน 2564
2.  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 (Record Date)   15 ตุลาคม 2564
3.  วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  8 พฤศจิกายน 2564
4.  จดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น
6.  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Right 
Offering   ระยะเวลาเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
หากมีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างใด บริษัทฯ
จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
7.  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 (Record Date)  22 พฤศจิกายน 2564
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


  
(นายชำนาญ วังตาล)      (นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ)
 กรรมการ                            กรรมการ  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้