รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2564 12:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ จท. 11-640193
  30 กันยายน 2564
เรื่อง  แจ้งข้อมูลโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
โครงการอาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ") 
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน       ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
("โครงการปรับปรุง") ดังนี้
โครงการปรับปรุง  รายละเอียด
เหตุผล และความจำเป็นของการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์  1.  โครงการอาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ ("โครงการ") ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2.  โครงการเริ่มเปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 16 ปี ตั้งแต่ปี 2547 
โดยที่ยังไม่เคยผ่านการปรับปรุงขนาดใหญ่ (major renovation) ซึ่งในปัจจุบัน การตกแต่งต่าง ๆ
ได้เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ทำให้ภาพลักษณ์ของโครงการดูไม่ทันสมัย
ไม่สามารถตอบโจทย์ผู้เข้ามาใช้บริการได้เท่าที่ควร
รวมถึงผู้เช่ามีความกังวลเรื่องระบบควบคุมการเข้าออกอาคารและระบบลิฟต์ที่ใช้เวลารอคอยค่อนข้างนาน
อีกทั้งการแข่งขันของตลาดอาคารสำนักงานมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต
เนื่องจากมีอาคารสำนักงานเกรดเอเปิดใหม่เข้าสู่ตลาด
3.  การปรับปรุงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโครงการให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย 
เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้แก่ผู้เช่า ลดปัญหาเวลาการรอคอยลิฟต์
รวมถึงปรับเปลี่ยนร้านค้าภายในอาคารให้มีความหลากหลายมากขึ้น
4.  ภายหลังการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์นี้ 
กองทุนรวมคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
ปรับปรุงการให้บริการกับผู้เช่าพื้นที่อาคาร
เพื่อให้สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าพื้นที่ให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ และเพิ่มอัตราค่าเช่าพื้นที่โดยรวมให้สูงขึ้น
?
โครงการปรับปรุง  รายละเอียด
พื้นที่ที่ดำเนินการปรับปรุงและระยะเวลาในการดำเนินการโครงการปรับปรุง  โครงการปรับปรุงครั้งใหญ่ (Major 
Renovation) ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงทั้งในส่วนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และของกองทุนรวม
ซึ่งได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการครอบครองทรัพย์สิน และ/หรือ พื้นที่การครอบครองทรัพย์สิน
โดยมีระยะเวลาในการปรับปรุง ประมาณ 12 เดือนคาดว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
โดยอาคารสำนักงานและร้านค้ายังเปิดดำเนินงานตามปกติ ทั้งนี้
โครงการปรับปรุงจะเริ่มดำเนินการเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สิน
และจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
แผนการปรับปรุงจะประกอบด้วย
1.  ปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด 17 ชั้น (เฉพาะชั้นที่ไม่ได้มีการเช่าเหมาทั้งชั้น) เช่นปรับปรุงฝ้า 
ผนัง ไฟแสงสว่างทางเดิน การตกแต่งบริเวณโถงลิฟท์ ห้องน้ำและอื่นๆ
2.  ปิด Lobby ชั้น 3 และปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็น Meeting Facility และเพิ่มพื้นที่ร้านค้า
3.  ปรับปรุงลิฟต์ ติดตั้ง Turnstile ที่ชั้น 1 และเชื่อมต่อระบบลิฟต์เข้ากับระบบ Turnstile
4.  ปรับโฉม Lobby ชั้น 1 ให้สวยงามทันสมัย เพิ่มต้นไม้และออกแบบให้แสงธรรมชาติเข้ามาในตัวอาคารได้
5.  ปรับปรุงพื้นที่ขายและเพิ่มร้านค้าชั้น 1
6.  ปรับปรุง Drop-off และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
7.  เพิ่ม Auto-door ทางเข้าชั้น L1,B1,B2 และ B3
8.  ปรับปรุงห้องน้ำชั้น B1 เพิ่มห้องอาบน้ำและล็อคเกอร์ และเพิ่มจุดจอดสกูตเตอร์
9.  เพิ่ม Cart และแสงสว่างบางจุดในชั้น B1
10.  เพิ่มงานระบบและปรับปรุงพื้นที่ชั้น B2 เพื่อรองรับร้านค้าใหม่
11.  ปรับปรุงย้ายโถงลิฟท์ให้เชื่อมต่อกับโถงบันไดเลื่อนที่ชั้น B2
12.  ย้ายพื้นที่การใช้งานบางส่วนจากชั้น B2 ไปชั้น B3 และปรับปรุงแสงสว่าง
13.  ปรับปรุงป้ายบอกทางต่าง ๆ
หลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน  บริษัทจัดการพิจารณามูลค่าการลงทุนจากประมาณการกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นของโ
ครงการหลังหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่มีการปรับปรุงโครงการและไม่ได้มีการปรับปรุงโครงการ
โดยโครงการปรับปรุงครั้งนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลาลงทุนคงเหลือประมาณ 11.23 ปี ที่เงินลงทุนประมาณ 223 ล้านบาท
และใช้อัตราคิดลดกระแสเงินสดร้อยละ 10
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินใช้ในการประเมินครั้งล่าสุด
ที่มาของเงินลงทุน  เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และจากกำไรสะสมของกองทุนรวม
ประมาณการกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นหลังหักเงินลงทุน และคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (NPV)   32 
ล้านบาท สำหรับระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือของกองทุนรวม

?
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวปไซต์ของกองทุนรวมเป็นระยะ
โดยผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด
6 ในระหว่างเวลา    8.30 - 17.00 น. ของทุกวันทำการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้