รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2564 07:19:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ META เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
META
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (META)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,467,175,658.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,467,175,658
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 184,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,651,175,658.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,651,175,658
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 8 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.61
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 20 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________