รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ย. 2564 08:04:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 390,110,042.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,560,440,171
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 33,003,300
ทุนใหม่ (บาท)                    : 398,360,867.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,593,443,471
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 9/2564 รวม 30,000 หน่วย (มูลค่ารวม 30,000,000 บาท)
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 33,003,300 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,100.11
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.909
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 22 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________