รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2564 17:18:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
ACAP
แหล่งข่าว
ACAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ELCIDACAP024/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564

เรื่อง   ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ บจ. 258/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 
เรื่องขอให้ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน
เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญหลายประการซึ่งอาจเป็นเหตุที่เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวก
ับความสามารถที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษัท เอเชีย
แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.  การประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

1.1  วันที่บริษัทและบริษัทย่อยแต่ละแห่งเริ่มหยุดการให้สินเชื่อใหม่ 
และกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทตั้งแต่การหยุดให้สินเชื่อชั่วคราวจนถึงปัจจุบัน
จากข้อมูลในงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 
ระบุว่าการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย
และการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง(Factoring) สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อบริษัท  สัดส่วน
การถือหุ้น  จำนวนพนักงาน
ณ 31 ธค. 63 (คน)  ประเภทธุรกิจ
บริษัทฯ  -  211/  ให้สินเชื่อ
บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด("ACON")  99.99%  -  การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Cash Monitoring กฎหมาย 
(อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
("CAPOK")  99.99%  6  สินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค
บริษัท โอเค แคช จำกัด
("OK CASH")  99.99%  -  สินเชื่อภาคธุรกิจ
1/ ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป 10 คน และพนักงานสนับสนุนอื่น ๆ 11 คนโดยบริษัทฯ ไม่มีการปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหม่ ตั้งแต่ปี 2563 และในงวด 6 เดือนปี 2564
ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้หลักจากการดำเนินงาน และไม่มีการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดย ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนวน 2,533 ล้านบาท ซึ่งผิดนัดชำระหนี้ทั้งจำนวน
ขณะที่มีหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระจำนวน 2,477 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังอยู่ระหว่างกระบวนการขอฟื้นฟูกิจการ
โดยศาลมีคำสั่งเลื่อนการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการจากเดือนกันยายน 2564 เป็นเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
2565

คำตอบ 1.1
บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอธิบายแยกเป็นรายบริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท  การให้สินเชื่อใหม่ครั้งล่าสุด  กิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่
ตั้งแต่การหยุดให้สินเชื่อชั่วคราว
บริษัทฯ   ให้สินเชื่อล่าสุด สิ้นสุดอายุวงเงินธันวาคม 2563  - การติดตามหนี้
- การฟ้องเรียกหนี้และบังคับคดี
- การยึดทรัพย์
- การขายทรัพย์ที่ยึดเข้ามา
- การหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อดำเนินกิจการต่อเนื่อง
CAPOK  ปัจจุบันยังมียอดสินเชื่อคงค้าง  - การติดตามหนี้
- การฟ้องเรียกหนี้และบังคับคดี
- การพิจารณาสินเชื่อรายย่อย
OK CASH  ให้สินเชื่อล่าสุด สิ้นสุดอายุวงเงินกันยายน 2562  - การติดตามหนี้
- การฟ้องเรียกหนี้และบังคับคดี
- การยึดทรัพย์

1.2  ภายหลังจากที่บริษัทและบริษัทย่อยหยุดการให้สินเชื่อใหม่ บริษัทฯ 
มีกิจกรรมการดำเนินการกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเดิมอย่างไร รวมทั้งสถานะปัจจุบันของสินเชื่อดังกล่าว
ดังนี้

คำตอบ 1.2
บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้และบังคับหลักประกัน 
โดยสถานะลูกหนี้ทั้งหมดนั้นประกอบด้วยลูกหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนการขายทอดตลาด โดยกรมบังคับคดี
และลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งบริษัทฯ
จะสามารถกลับมารับรู้รายได้ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาและสิ้นสุดการบังคับคดี
มีการขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นหลักประกันออกไป

1.3  กิจกรรมการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในปัจจุบันที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าก่อให้เกิดรายได้หลักอย่า
งชัดเจน

คำตอบ 1.3
ชื่อบริษัท  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
บริษัทฯ   -  การติดตามหนี้ บังคับหลักประกัน และการขายสินทรัพย์รอการขาย
-  วางแผนให้สินเชื่อผู้ประกอบกิจการในธุรกิจที่หลากหลายขึ้น เช่น บริการทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมอาหารและยา
-  วางแผนและเจรจาหาแหล่งเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อใหม่ สร้างรายได้และกำไร
-  วางแผนงานการซื้อบัญชีลูกหนี้จากสถาบันการเงินอื่น 
เพื่อติดตามทวงถามเก็บเงินสามารถสร้างรายได้และทำกำไร
CAPOK  วางแผนปล่อยสินเชื่อบุคคลให้กลุ่มพนักงานบริษัทต่างๆ
OK CASH  วางแผนงานให้สินเชื่อ โครงการ (Project Finance) 
กับลูกค้าที่มีคู่ค้าเป็นภาครัฐโดยใช้สัญญากับรัฐฯ เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน เช่น
การเป็นผู้จัดซื้อ-จัดจ้างงานจากภาครัฐ , การขายสินค้า/บริการ/ให้เช่าเครื่องมือแพทย์กับ รพ.รัฐบาล
เป็นต้น
CIMAGE  กิจกรรมทางธุรกิจที่จะสร้างรายได้ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้เช่า อาคารสำนักงาน 
โกดังเก็บสินค้า ในทำเล กรุงเทพและปริมณฑล

1.4  จำนวนและหน้าที่ของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันของแต่ละบริษัท

คำตอบ 1.4
1) บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนบุคลากร (รวมกรรมการ) 21 คน
2) บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด จำนวนบุคลากร (รวมกรรมการ) 10 คน
3) บริษัท โอเค แคช จำกัด จำนวนบุคลากร (รวมกรรมการ) 4 คน
4) บริษัท ซีอิมเมจ ดิจิตอล จำกัด จำนวนบุคลากร (รวมกรรมการ) 4 คน

1.5  สถานะของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของใบอนุญาต 
หน้าที่ที่ต้องดำเนินการหรือเงื่อนไขในการรักษาสถานะใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่อใบอนุญาต
รวมถึงเงื่อนไขที่จะมีผลให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวสิ้นสุดลง

คำตอบ  1.5
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจภายใต้กระทรวงพาณิชย์ 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล2.  การผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมบริษัทอื่น

  บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 250 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย15% ต่อปี 
โดยโอนสิทธิการเรียกร้องและสิทธิการรับจำนองในหลักประกันของลูกหนี้รายหนึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินก
ู้ยืมครบกำหนดชำระในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันบริษัทฯ
ยังไม่ชำระเงินกู้ยืมเนื่องจากอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) ภายหลังจากศาลล้มละลายกลาง
มีคำสั่งรับคำร้องยื่นฟื้นฟูกิจการ
  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขโดยการเร่งรัดติดตาม ให้ลูกหนี้ชำระเงินคืนโดยการขายทรัพย์ 
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลเพื่อบังคับหลักประกันขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                  ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

                   ..................................................
                     (นางสาวณิชารดี สุขเจริญไกรศรี)  
                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศเลขานุการบริษัท:
02-793-3977


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวณิชารดี สุขเจริญไกรศรี )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้