รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2564 12:34:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NFC-W1
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
NFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 ก.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : NFC-W1
วันใช้สิทธิ                      : 13 ธ.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 22 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 18 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 26 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 6.4835
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.00255
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 14 ธ.ค. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.nfc.co.th/invester-download
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายสำนักกรรมการ
เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ชั้น 3
ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5)
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2348-0580 ต่อ 320-321 / 092-246-0601
โทรสาร 0-2348-0579
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางบงกช รุ่งกรไพศาล
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกิจการองค์กร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้