รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2564 09:06:00
หัวข้อข่าว
ขอชี้แจงข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์
หลักทรัพย์
ANAN
แหล่งข่าว
ANAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สอบถามมายังบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") และขอให้บริษัทชี้แจงถึงประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับลงวันที่
27 กันยายน 2564 ว่าบริษัทมีความสนใจในทำเข้าร่วมทำธุรกิจในด้านสินทรัพย์ดิจิทัลกับ SCBX นั้น
บริษัทใคร่ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทได้มีการศึกษาการทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในหลายรูปแบบ
ปัจจุบันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือพัฒนาการใดๆ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายชานนท์ เรืองกฤตยา )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้