รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2564 08:08:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่
 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
หมายเหตุ                      :
มีมติเห็นชอบให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ 
ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564
โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
(1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(2)   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563/2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
(4)  พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563/2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร 
และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

5)  พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2
 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวฉัตรสุมาลย์  ถนอมจิตต์    กรรมการบริษัท
2. นายภัทรธร  ทัศนสุวรรณ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน
ดังนี้
1. นางสาวฉัตรสุมาลย์   ถนอมจิตต์  กรรมการบริษัท
2. นายภัทรธร  ทัศนสุวรรณ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 (6)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564/2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564/2565 ดังนี้
-  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท  ครั้งละ 18,500 บาท
-  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 18,500 บาท
-  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
(7)  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 คือ
1)  นางสาวพจนรัตน์  ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
2)  นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3) นางสาวรุ่งนภา  แสงจันทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,193,000.00 บาท
(8)  พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.ย. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564

หมายเหตุ                      :
มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาไม่จัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้