รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2564 08:07:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2564
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ก.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
27 กันยายน 2564

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2563/2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 202.97 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจากปี 2562/2563 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 277.85 ล้านบาท เป็นจำนวน 74.88 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 26.95
โดยการลดลงของรายได้เป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงจากผลกระทบของการแพ
ร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2564
ที่ผ่านมา ที่การแพร่ระบาดมีความรุนแรงเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทต้องมีการชะลอการสั่งซื้อ เลื่อนระยะเวลาการรับมอบสินค้า
ตลอดจนมีการหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าทุน
ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โอกาสที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
จึงเป็นไปได้ยากมาก
เนื่องจากรายได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก 
ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ จึงทำให้ในปี 2563/2564
กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 12.11 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก ขาดทุน 4.03
ล้านบาทในปี 2562/2563 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้พยายามปรับตัวโดยการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายหลายรายการลง
แต่ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทยังไม่เพิ่มขึ้น
ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมกับรายจ่ายคงที่ได้
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้