รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2564 18:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
หลักทรัพย์
POLAR
แหล่งข่าว
POLAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
 2563
- วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ แอนด์ เอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 
และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ปี 2560-2563 รวม 4 ปี
- วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ แอนด์ เอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 
และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564
- วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ แอนด์ เอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 
และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565
- วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้