รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2564 18:09:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 23 ก.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 1,691,527,171
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 5.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 06 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 17 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 1,691,527,171
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,691,527,171
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 1,691,527,171
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 8,457,635,855.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 16,500,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : เป็นค่าใช้จ่ายประมาณการ ค่าที่ปรึกษา 
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวการทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 8,441,135,855.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสมฤดี ชัยมงคล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหา


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้