รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2564 17:38:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 11 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย YUANTA
หลักทรัพย์
BDMS19C2109A
แหล่งข่าว
YUANTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 23 ก.ย. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 29 ก.ย. 2564
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : BANP19P2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.62791
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.201
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BDMS19C2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.23529
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 22.90
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 24.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BEM19C2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.45455
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 8.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 9.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CHG19C2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.21451
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.78
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.315
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CK19C2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.25
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 19.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 19.80
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DELT19C2109B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.00575
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 486.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 710.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EPG19C2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22571
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 11.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 15.162
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KTB19C2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21978
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 11.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 13.30
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MINT19C2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09174
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 32.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 35.20
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : THAN19C2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.04167
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.14
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.10
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TU19C2109A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.24919
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 21.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 21.044
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.18839หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : Mr. Hsuan-Yi Chen
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้