รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
SCB13P2201A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 27 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับ DW ส่วนเพิ่ม
ชื่อ DW                       : SCB13P2201A
จำนวนหน่วยเดิม (หน่วย)                : 120,000,000
จำนวนหน่วยที่เพิ่ม (หน่วย)                : 100,000,000
รวมจำนวนหน่วย (หน่วย)                : 220,000,000
การเสนอขาย                     : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
อายุ DW                       :
  วันที่ 27 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 11 ม.ค. 2565
ประเภท DW                     : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
อัตราการใช้สิทธิ(DW : หุ้นอ้างอิง)            : 6.9056:1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 74.975
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด SCB ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 6 ม.ค. 
2565)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 ก.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของ SCB13P2201A ได้จากสรุปข้อสนเทศของ 
SCB13P2201A ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) วันที่ 30 ส.ค. 2564
______________________________________________________________________