รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2564 13:08:00
หัวข้อข่าว
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. ลบบ. 100/2564

วันที่ 23 กันยายน 2564

เรื่อง  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในก
ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในกา
รประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ การพิจารณา และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคารที่
www.cimbthai.com ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ บริการผู้ถือหุ้น

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            
              ขอแสดงความนับถือ


                       (นางปฏิมา จำปาสุต)
                                           เลขานุการบริษัท
ลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้