รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2564 08:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
PLANB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 20 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________


การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 465,908,174
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 465,908,174
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 310,605,449
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 12.50 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 5.00
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 30 พ.ย. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 29 พ.ย. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 155,302,725
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.ย. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 155,302,725
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 155,302,725
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 2 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : PLANB-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลน บี 
มีเดีย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 8.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ                      :
บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 
เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้