รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
RICHY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 73.4799% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 73.4799% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 73.4799% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 73.4799% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ชินสิรี ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0142% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9984% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0142% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9984% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว อรอร อัครเศรณี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 20.2553% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 21.1735% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 20.2553% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 21.1735% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วรเจตน์ อินทามระ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 7.1942% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 11.151% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 7.1942% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 11.151% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วรเจตน์ อินทามระ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.3165% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 6.8345% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.3165% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.8345% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0189% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 34.9834% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0189% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 34.9834% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1776% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9963% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.1776% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.9963% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------