รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ RWI เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
RWI
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (RWI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 318,182,593.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 636,365,186
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,090,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 318,727,593.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 637,455,186
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (RWI-W2) จำนวน 
1,090,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,090,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.50
วันใช้สิทธิ                      : 15 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________