รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ย. 2564 13:03:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติตีทรัพย์ชำระหนี้เงินให้กู้ยืมบจก.กรุงไทยแลนด์ฯ(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 025/2564  
วันที่ 20 กันยายน 2564
เรื่อง   รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมและการเข้าทำธุรกรรมตีทรัพย์ชำระหนี้ (เพิ่มเติม)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  หนังสือของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ ตล. 016/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
ตามที่บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด ("KT Land")
ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าดังนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 
ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมตีทรัพย์ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
("สัญญากู้ยืมเงิน") กับ KT Land และคู่สัญญาอื่น ๆ ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดย KT
Land ได้เสนอให้นำหุ้นสามัญจำนวน 646,368 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.60) ในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
จำกัด ("WEH") มาตีทรัพย์ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ทั้งนี้
หุ้นที่จะนำมาตีทรัพย์ชำระหนี้ดังกล่าวมีมูลค่า 484.18 บาทต่อหุ้น หรือมีจำนวนรวมเท่ากับ 312,958,458.24
บาท ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินหุ้นใน WEH ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ประเมิน และ
ได้ตรวจสอบสถานะกิจการโดยบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
์และตลาดหลักทรัพย์ สาเหตุที่ใช้ราคาประเมินเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ
ใช้ราคาประเมินที่ต่ำสุด และบริษัทฯเชื่อว่าราคาดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญกับราคาในปัจจุบัน
ภายหลังการโอนตราสารหุ้นวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้งฯ (WEH) แล้วบริษัทฯจะถือหุ้นสามัญในบริษัท วินด์
เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด(WEH) จำนวน 2,146,368 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.98
อนึ่ง ยอดหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญากู้ยืมเงิน ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 มีจำนวนเท่ากับ 479,352,507.63 
บาท โดยแบ่งออกเป็นหนี้เงินต้นจำนวน 412,144,693.51 บาท และหนี้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปีจำนวน
67,207,814.12 บาท ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมตีทรัพย์ชำระหนี้จะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน
2564 และคาดว่าหนี้ที่คงเหลือภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนประมาณ 167,342,546.77 บาท โดย
KT Land จะยังคงมีหน้าที่ในการชำระหนี้ที่คงเหลือ ตลอดจนดอกเบี้ยสะสมใด ๆ
ในหนี้ที่คงเหลือจนกว่าจะชำระจนเต็มจำนวน อย่างไรก็ดี KT Land อาจนำทรัพย์สินใด ๆ มาเสนอต่อบริษัทฯ
เพื่อชำระหนี้ที่คงเหลือด้วยการตีทรัพย์ชำระหนี้ต่อไปได้ ทั้งนี้
เงินกู้ยืมตามสัญญาจะครบกำหนดชำระในวันที่ 30 กันยายน 2564
และต้องขอมติคณะกรรมการว่าจะมีการขยายระเวลาการชำระหนี้ออกไปหรือไม่ โดยการชำระในส่วนที่เหลือนั้น
จะต้องมีเงื่อนไขตามแต่ที่บริษัทฯ และ KT Land จะตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
และต้องขอมติจากคณะกรรมการต่อไป
เมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมแล้ว ธุรกรรมไม่เข้าข่ายรายการที่บริษัทฯ 
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
เห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
และนักลงทุนให้ความสนใจมาโดยตลอด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

  (นายชำนาญ วังตาล)  (นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ)
      กรรมการ                   กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้