รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2564 17:01:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 024/2564
   
วันที่ 20 กันยายน 2564

 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 
กันยายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 14.00 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คืออนุมัติแต่งตั้งอนุมัติแต่งตั้งนายเอกชัย ติวุตานนท์
ทดแทนนายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ กรรมการอิสระที่ลาออก โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 มีวาระคงเหลือ 2 ปี 7 เดือน 13 วัน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ภายหลังการแต่งตั้ง นายเอกชัย ติวุตานนท์ ดำรงตำแหน่งดังนี้
1.  กรรมการอิสระ
2.  กรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ  (นายชำนาญ วังตาล)   (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ )
          กรรมการ                  กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้