รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2564 07:47:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 376,051,086.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,504,204,345
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 34,013,604
ทุนใหม่ (บาท)                    : 384,554,487.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,538,217,949
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 7/2564 รวม 30,000 หน่วย (มูลค่ารวม 30,000,000 บาท)
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 34,013,604 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,133.7868
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.882
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 14 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________