รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ STAR ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. 64 - 25 ต.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (STAR)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : วันที่ 23 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 ต.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : 26 ต.ค. 2564
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ STAR มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) 
ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564
ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 23 กันยายน 2564
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARแล้ว
ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ STAR
จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (STAR)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : วันที่ 23 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 ต.ค. 2564
เหตุผล                       :
คงเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________

ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (STAR)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ STAR 
โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ
ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
______________________________________________________________________