รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ย. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือครองหน่วยลงทุน 10 รายแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)
หลักทรัพย์
SSPF
แหล่งข่าว
SSPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ป. 09-002/64

  16 กันยายน 2564

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือครองหน่วยลงทุน 10 รายแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)
  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ("บริษัทจัดการ")   ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร ("กองทุนรวม")    ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือครองหน่วยลงทุน 10 
รายแรกของกองทุนรวม  ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับ  รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  จำนวนหน่วยที่ถือครอง  ร้อยละการถือครอง
1  ธนาคารออมสิน    121,910,000.0000    73.0000
2  นายพรชัย พัฒนกำจรกิจ       6,636,500.0000      3.9740
3  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)       4,244,900.0000        2.5419
4  บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด    3,964,700.0000    2.3741
5  นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช    3,565,200.0000    2.1349
6  น.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต    2,210,000.0000    1.3234
7  นายรักชัย ผาสุพงษ์    1,350,000.0000    0.8084
8  นายจุมพล ธรรมธนสกุล    1,245,000.0000    0.7455
9  น.ส.นริศา พินิจกุศลจิต    1,200,000.0000    0.7186
10  นางมณฑาทิพย์ ปัญจวัฒนา    1,111,100.0000    0.6653
หมายเหตุ จำนวนหน่วยรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF) ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เท่ากับ
 167,000,000.0000 หน่วย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ


  (นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ)
  ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้