รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ย. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5024C2112B เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
S5024C2112B
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)
ชื่อย่อ DW                      : S5024C2112B
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ
 รุ่น B
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 17 ก.ย. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 20,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 20,000,000.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.10526
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,125.00
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา                  : 
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้า
ย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures Series ID S50Z21 ที่ประกาศโดย
 บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 16 ธ.ค. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 29 ธ.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 30 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 05 ม.ค. 2565
วันครบกำหนดอายุ                   : 05 ม.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 05 ม.ค. 2565
วันที่พ้นสภาพ                     : 06 ม.ค. 2565
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________