รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ย. 2564 13:03:00
หัวข้อข่าว
การยกเลิกการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
CHAYO
แหล่งข่าว
CHAYO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 18 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 ก.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 ก.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย 
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1")
และการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2")
(เนื่องจากเดิมบริษัทกำหนดวันที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพและวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นวันเดียวกัน)
และเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติเห็นสมควรให้ยกเลิกการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงิ
นสดออกไป โดยบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ส.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 01 ต.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 30 ก.ย. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 30 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.0166667
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.0018519
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.0185186
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.0166667
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 47,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 47,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 47,000,000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้