รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ย. 2564 12:58:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 76 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย BLS
หลักทรัพย์
BJC01P2109A
แหล่งข่าว
BLS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    


เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 ก.ย. 2564
วันใช้สิทธิ                      : 04 ต.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 04 ต.ค. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 29 ก.ย. 2564
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP          : วันที่ 30 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 04 ต.ค. 2564

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AMAT01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 23.87
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.9265 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AOT01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 86.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.85622 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.98
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.685 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP01C2109X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 10.218
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.34661 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCH01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 22.045
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.35787 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCP01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 36.149
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.29023 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCPG01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 22.843
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.05698 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BGRI01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 58.05
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.38438 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BJC01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 51.659
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.43841 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BJC01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 27.421
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.02512 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BPP01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 12.298
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.55236 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BTS01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 13.56
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.96244 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BTS01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 7.615
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.06646 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CBG01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 193.714
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14.81921 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CBG01C2109X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 164.905
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 19.14975 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CK01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.262
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.6714 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CKP01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.756
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.01628 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPN01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 71.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.9297 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CRC01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 61.553
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.12149 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CRC01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 21.457
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.61301 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DOHO01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 37.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.08534 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DOHO01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 18.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.57155 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 40.524
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.21829 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EA01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 86.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.08246 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EGCO01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 252.398
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 18.65672 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EGCO01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 112.941
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.99594 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GPSC01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 100.377
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.30492 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GPSC01C2109T
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 88.202
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 25.0501 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GPSC01C2109X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 87.457
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.74659 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GULF01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 47.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.73813 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GULF01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 21.40
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.72724 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : HANA01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 77.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.24 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IRPC01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.097
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.2007 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IVL01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 65.256
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.69338 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IVL01C2109X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 59.592
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.29195 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IVL01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 27.088
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.36214 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KBAN01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 187.207
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 19.47799 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KBAN01C2109X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 155.84
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 26.63825 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KBAN01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 97.089
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.59693 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 92.605
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.79507 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE01C2109X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 75.474
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.41683 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 37.241
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.51957 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MINT01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 45.198
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.09174 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MTC01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 92.719
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.23532 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PRM01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 10.458
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.22178 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTT01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 56.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.5536 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTT01C2109X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 45.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.19777 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTE01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 155.033
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 17.42768 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTE01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 79.234
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.46095 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTG01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 85.955
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.35143 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTG01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 35.593
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.23834 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : QH01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 3.36
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.6878 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : RATC01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 67.556
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.13325 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 123.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.62316 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA01C2109X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 103.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.29931 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 47.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.56174 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCB01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 137.618
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 19.01502 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCB01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 73.114
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.90701 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCC01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 502.276
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 78.49294 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SPAL01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 26.921
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.71733 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STA01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 64.432
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.34982 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STA01C2109X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 58.273
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.2687 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STA01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 26.768
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.37496 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TASC01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 26.132
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.75195 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TISC01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 131.224
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 17.75568 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TOP01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 78.522
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.99038 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : VGI01C2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.418
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.46873 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : VGI01P2109A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.686
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.8938 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001C2109A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,225.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.04884
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001C2109B
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 975.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.01869
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001C2109F
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,150.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.02747
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001C2109X
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,100.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.02975
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001P2109A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 725.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.07615
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001P2109B
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 875.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.02747
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001P2109F
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 750.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.05798
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001P2109X
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 800.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.04716


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบรรณรงค์ พิชญากร
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการอาวุโส-กิจการค้าหลักทรัพย์


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้