รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ย. 2564 08:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MACO เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 541,198,091.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,411,980,914
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 500
ทุนใหม่ (บาท)                    : 541,198,141.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,411,981,414
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MACO-W2) จำนวน 500 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.10
วันใช้สิทธิ                      : 27 ส.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________