รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 20:09:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
BC
แหล่งข่าว
BC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 ก.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 15,000,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : BC-ESOP-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย ครั้งที่ 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : 06 ก.ย. 2564
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 8,370,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 6,630,000
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลือให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้