รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 18:42:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
ABFTH
แหล่งข่าว
ABFTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                         : กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 15 ก.ย. 2564
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 1,320.1013
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 10,541,731,616.99
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                : 10,543,744,785.85
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 7,985,547.0000
ราคาขายหน่วย                    : 1,322.7416
ราคารับซื้อคืนหน่วย                  : 1,317.4611
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาว ชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
หมายเหตุ                      :
ราคาขาย และรับซื้อคืนเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้