รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 18:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข/เพิ่มเติม 2)
หลักทรัพย์
NEWS
แหล่งข่าว
NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 ก.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 30,000,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 30,000,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 1. นางสาวอรอร อัครเศรณี
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 15,000,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 14.20
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.018
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 2. นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 6,500,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 6.15
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.018
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 3.นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 5,000,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 4.73
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.018
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 4. นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 3,500,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 3.31
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.018
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 30 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 30,000,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้