รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 17:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การซื้อหุ้นสามัญ, การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ, การรวม Par, การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par), การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
HEMP
แหล่งข่าว
HEMP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 26 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 08 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 30 ก.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
 - อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,949,524,275
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,949,524,275
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,655,262,500
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 29.53
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.12083
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 1,655,262,500
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 2,294,261,775
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
- การเพิ่มทุน PP และการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ Warrant 
จะเพิ่มทุนก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยการรวม Par เป็น 12.90 บาท
และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม
- ภายหลังการรวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และลดทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ
 177,849,750 หุ้น
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2564
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 12.90
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทจะดำเนินการรวมมูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2564
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 12.90
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 1.00
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยลดมูลค่าที่ตราไว้หลังการรวมมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาทเป็น 12.90
 บาท
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 177,849,750
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 177,849,750
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 2 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)          : HEMP-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)           : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เฮลท์ 
เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 15.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ                      :
จะกำหนด Record date อีกครั้งภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวม Par 
และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้